thongtinphapluatdansu.edu.vn
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TỪ THẢO – Chuyên gia Luật Kinh tế Công ty cổ phần (CTCP) là một hình thức tổ chức kinh doanh ra đời, tồn tại và phát triển trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần gắn liền với sự hình thành …