thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN TUẤN Đạo đức khoa học là một vấn đề quan trọng và cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học (NCKH), thu hút sự quan tâm, chú ý không chỉ của giới khoa học mà của toàn xã hội. Tuy nhiên, các chuẩn mực đạo đức khoa học cụ thể là gì thì …