thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY: TRUYỀN THỐNG HAY HIỆN ĐẠI? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN THỊ THƯỜNG – Đại học Sư phạm Hà Nội Gia đình là một tế bào của xã hội, là một nhóm xã hội cơ sở kiến tạo nên xã hội rộng lớn. Do đó, sự trường tồn của quốc gia, dân tộc phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển …