thongtinphapluatdansu.edu.vn
KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. BÙI ĐĂNG HIẾU – Trường Đại học Luật Hà Nội Điều 24 Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 quy định: “Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy …