thongtinphapluatdansu.edu.vn
HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – NHỮNG NỘI DUNG DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
MINH ĐỨC Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng …