thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỰ DO KINH TẾ, HÀNH VI DOANH NHÂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ; TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
HOÀNG XUÂN TRUNG Giới thiệu Tăng trưởng kinh tế là rất quan trọng đối với các nước đang phát triển. Một vài nghiên cứu thực tế đã xem xét các ảnh hưởng của hành vi doanh nhân đến tăng trưởng kinh tế, nhưng rất ít các nghiên cứu thực hiện nhằm để xem xét ảnh …