thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÁ NHÂN – CHỦ THỂ CỦA LUẬT QUỐC TẾ? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN ĐỨC LAM Từ khi mới xuất hiện đến nay chức năng chính của Luật quốc tế là điều chỉnh các mối quan hệ giữa các nhà nước với nhau, bởi vậy chủ thể chính của luật quốc tế trong lịch sử phát triển của nó là các quốc gia. Nhưng từ những năm 20 …