thongtinphapluatdansu.edu.vn
VĂN HÓA GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. TRẦN THỊ TUYẾT MAI – Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở, Bộ Văn hóa, thông tin và Du lịch Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. …