thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. TRẦN THỊ GIANG TÂN – Đại học Kinh tế TPHCM Đạo đức nghề nghiệp – Phẩm chất quyết định chất lượng dịch vụ Trong mọi nghề nghiệp, để người hành nghề có thể thực hiện công việc với chất lượng cao, tuân thủ pháp luật và phục vụ tốt nhất cho khách hàng, các …