thongtinphapluatdansu.edu.vn
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM “RA BIỂN LỚN” - THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. HOÀNG THỌ XUÂN – DOÃN CÔNG KHÁNH – Bộ Công thương Do sự phát triển của khoa học công nghệ và tiến trình hội nhập, hình thức tổ chức thị trường và phương thức hoạt động thương mại cũng đã thay đổi. Thương mại điện tử ra đời và đang có những bước phát …