thongtinphapluatdansu.edu.vn
LẠM PHÁT- NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. TRẦN HOÀNG NGÂN & THS. VÕ THỊ TUYẾT ANH 1. Bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng với tỷ lệ cao trên 7% trong hơn 20 năm qua (trong …