thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. PHẠM NGỌC ANH – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Những thành tựu nổi bật trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người Năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng chính thức tuyên bố đường lối đổi mới, với nội dung …