thongtinphapluatdansu.edu.vn
CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở
Các hợp đồng, văn bản nhà ở bắt buộc phải có công chứng gồm: + Hợp đồng mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân,+ Hợp đồng tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân, + Hợp đồng thế chấp nhà ở, + Hợp…