thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỚI CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH VÀ GIỮA CÁC LUẬT CHUYÊN NGÀNH VỚI NHAU - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. ĐOÀN NĂNG - Vụ trưởng Vụ PC, Bộ KH&CN Hiện nay, Bộ luật Dân sự (1995) và một số đạo luật chuyên ngành đang được sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới như Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ… Do đang tồn tại những quy định …