thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐỒNG TIỀN VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM NGÀY NAY - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TRẦN MINH QUANG Để tìm hiểu đặc trưng ứng xử của con người trong đời sống kinh doanh nói riêng hay đời sống xã hội nói chung của một cộng đồng hay một xã hội nào đó, thì có lẽ một trong những lối tiếp cận có triển vọng là tìm hiểu xem cộng đồng …