thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN VĂN CƯƠNG Nhằm góp phần đảm bảo cho các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân và tổ chức trong xã hội, ngày 12/5/1994, Trung Quốc ban hành Luật Bồi thường nhà …