thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
“Không biết phân biệt câu nói hay, dở, thì không thể nào biết kẻ tà, người chính được” LUẬN NGỮ “Nếu phía bạn (Chính phủ Nhật Bản – Civillawinfor) cho rằng PCI đã hối lộ cho nhiều quan chức ở Đông Dương (chứ không phải chỉ riêng TPHCM), vậy thì hãy đưa ra bằng …