thongtinphapluatdansu.edu.vn
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÀO TẠO LUẬT HỌC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN LÀ MỘT CÔNG TÁC VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG TOÀN BỘ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUI TRÌNH GIÁO DỤC NÓI CHUNG, ĐÀO TẠO LUẬT HỌC NÓI RIÊNG. TUY NHIÊN TRONG THỜI GIAN QUA VÌ NHIỀU LÝ …