thongtinphapluatdansu.edu.vn
KINH NGHIỆM HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO LUẬT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHUYÊN TRANG TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ NÓI CHUNG, KHOA HỌC PHÁP LUẬT DÂN SỰ NÓI RIÊNG VÌ MỤC TIÊU CHUNG: HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT . Civillawinfor