thongthaidihoc.wordpress.com
Một ngày chúng ta làm được những gì?
Hãy nói về điều này: Một ngày chúng ta làm được những gì? ( Tôi không dùng từ “có thể” hay “đã”) ;) Một ngày 24h đồng hồ, bớt đi thời gian cho việc ngủ để cân bằng co thể, c…