thongthaidihoc.wordpress.com
Những người khốn khổ 2012
Một vài suy nghĩ về …(không biết khi nào có dịp để thực sự nói về một vài hành động …) Những người khốn khổ 2012: Sự khởi đầu: …là cái tham lam của con người. Và cái tham lam đó l…