thongthaidihoc.wordpress.com
Rồi, Họ là ai?
Rồi họ sẽ trở về với những công việc bất đắc dĩ, những gia đình thiếu tình yêu thương, những đám bạn đủ hạng, những phòng tiếp khách, những dạ phục, những li cocktail và những bộ phim. Họ sẽ quay l…