thongke.club
xác định chuỗi dữ liệu không dừng & cách khắc phục - Phân tích xử lý dữ liệu
xác định chuỗi dữ liệu không dừng và cách khác phục bằng kiểm định Dickey Fuller được thực hành trên phần mềm eivew và stata ... dễ hiểu ...