thongke.club
ước lượng mô hình cấu trúc tự hồi quy SVAR - Phân tích xử lý dữ liệu
ước lượng mô hình cấu trúc tự hồi quy svar trên phần mêm thống kê r kiểm tra dữ liệu dừng unit root test tìm cú shock của dữ liệu bằng irf thự hiện đơn giản