thongke.club
nhận dạy mô hình kinh tế lượng - Phân tích xử lý dữ liệu
nhận dạy mô hình kinh tế lượng, dạy theo yêu cầu của khách hàng, có số liệu để chạy thực tế, nhanh chóng trong 1 buổi sẽ hoàn thành 1 mô hình