thongke.club
nhận dạy mô hình kinh tế lượng - Dịch vụ thống kê chuyên nghiệp
nhận dạy mô hình kinh tế lượng, dạy theo yêu cầu của khách hàng, có số liệu để chạy thực tế, nhanh chóng trong 1 buổi sẽ hoàn thành 1 mô hình