thongke.club
cách tính abnormal return lợi nhuận bất thường AR - Phân tích xử lý dữ liệu
cách tính lợi nhuận bất thường abnormal return trên phần mềm stata, hoặc là chúng ta có thể tính các chỉ tiêu liên quan như AR SAR CAR CSAR AAR CAAR ...