thocuchuoi.com
Miệng đời - Thơ củ chuối 18+ - Đời rất chuối!
Miệng đời nào nuôi ta lớn Thói đời bạc bẽo, răn dạy ta khôn. Người đời thích nói sướng mồm Miệng tạo thêm nghiệp, chẳng phiền để tâm.