thietkelogocore.wordpress.com
Sử dụng mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa
Doanh nghiệp sau khi đăng ky mã số mã vạch được cấp, tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức, địa điểm và lập các loại MSMV quy định tại khoản 2 Điều trên cho các vật phẩm, tổ c…