thietkelogocore.wordpress.com
Cấu tạo và các loại mã số mã vạch
Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá. Cấu tạo và các loại mã s…