thientinhtam.net
Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 14-02-2020
Pháp là gì mà giác ngộ ———– HT Thích Thanh Từ HỎI: Thưa thầy, trong kinh nói: Bồ-tát học tất cả mà không chấp không chướng ngại, giác ngộ tất cả pháp mà không chấp không chư…