thetravelloner.com
Turkey P.3: Cappadocia
Mình bị cái thói rất sai là mỗi lần tổ chức đi đâu chơi đông đông, mình sẽ keo thiệt keo, tiết kiệm cho cả bọn; nhưng lỡ mà đi đâu một mình là cuộc đời cho mình luôn vai chính phim Crazy (stupid) R…