theosophywatch.com
Guan Yin & The Clam
Namo Guan Yin of the Clam During the 6th-9th centuries in China, devotion to 33 manifestations of the Bodhisattva of Compassion Guan Yin (aka Kwan Yin, Kuan Yin, Quan Yin) became popular. The sets …