theoldproverbialrecovery.wordpress.com
When children travel far from home, mothers never stop worrying.
儿行千里母担忧 (ér xíng qiān lǐ mǔ dān yōu) – Teachers open the door. You enter by yourself. 师傅领进门,修行在个人 [師傅領進門,修行在個人] Shī fu lǐng jìn mén, xiū xíng zài gè rén.…