thelionofallah.wordpress.com
The Story of Prophet Sulaymān [عليه السلام] (Solomon)
Bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīm. As-salāmū’alaykum. ❝The Story of Prophet Sulaymān [عليه السلام] (Solomon)❞ Sulaymān (ʿalay-hi salām) inherited Dāwūd (ʿalay-hi salām)’s prophethood and dominio…