theinspirationalbeing.com
Wo darte hai..
Wo darte hai Abu Bakr jaisi dosti se.. Wo darte hai Umar jaisi aadalat se.. Wo darte hai Usman Gani aur Abdurrahman bin Auf ki halal rizq ki barkat se.. Wo darte hai Ali ki bahaduri aur Ilm se.. Wo…