theindiantea-persiancoffee.com
กาแฟ ปลูกกาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือ และโรบัสต้าทางภาคใต้
กาแฟ ปลูกกาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือ และโรบัสต้าทางภาคใต้ในประเทศไทยปลูกกาแฟอาราบิก้าทางภาคเหนือ และโรบัสต้าทางภาคใต้เป็นการค้า ส่วนกาแฟลิเบอริก้าพบบ้างทางภาคใต้ปลูกเป็นไม้ประดับเท่านั้น สำหรับในบทปฏิ…