thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #22
. אז הסתיו כבר עושה סימנים, כאלה שאם מעט תשומת לב אפשר לפרש כהתחלה, צינת בוקר מוקדם, אור אפרפר, מזגן מופעל פחות. זאתי מקננת חדר בירושלים, ואני מקננת כאן בטירוף, הגעתי למסקנה שאני מקננת לכבוד עצמי, …