thegoldenberg.com
אחרון
. יש לילות כאלה, ימים, רגעים, שברור שהם אחרונים, שאחריהם יהיה ה"לפני" וה"אחרי". כזה הוא הלילה הזה שלי, שלה. תכף חצות, אני יושבת מול המחשב כמו בבקרים שהייתי חוזרת הבייתה מהסעות ל…