thegoldenberg.com
המשימה
. המשימה, לזכור באופן רציף שהגבר המבוגר הזה, עדיין קשה לי להגיד עליו זקן, אני בן תכף מאה הוא אמר לרופא השבוע, ואמרתי לו מה אתה משוויץ, עוד לא, שיושב בביתו חלש כל כל ומתוק, הוא גם הגבר הצעיר, החזק, …