thegoldenberg.com
ארבע המלצות, פעם בשבוע #4
. ארבעה דברים טובים לעבור את השבוע 4# זה נכון שארבעה דברים מספר אחת, שתיים, ושלוש עלו לפני שלוש שנים, אבל מי סופר, והפעם אני והפרעת הקשב שלי נחושות בדעתנו להתמיד. פעם בשבוע, ארבע המלצות, ארבעה דברי…