thegoldenberg.com
עד השנה
. פעם, טכס הדלקת המשואות היה הרגע המשמח, המרומם של השבוע הזה בשנה, אולי אפילו של החודש, בין שואה לחללים. אבא'שלי היה נוהג מהר מהר מטכס הזכרון במשמר השבעה והתכנסות המשפחות בספריה שם, אמא שלי אפילו ז…