thegoldenberg.com
אתה כותב "אתן" כאילו אנחנו ישות אחת
. אתה כותב "אתן", כאילו "אנחנו" ישות אחת, היסטריות כתבת, "בטח הייתן תולות אותו", תשמע, אני מקווה שלעולם, לא חשוב מה יקרה, לא אתייחס לגברים כאל "הם" "אתם…