thegoldenberg.com
פירורי הלחם של זאתי
. . אז זאתי שלי נסעה. להמון זמן היא נסעה, אני כמעט לא מצליחה להגיד לעצמי לכמה זמן, במסגרת הכנות של לפני נסיעה חשבתי מה אני יכולה להכין לה לדרך, גם שיעלה חיוך ויזכיר לה כמה הרוסים עליה כאן, וגם במו…