thegoldenberg.com
עתיד
. התגרשתם הילד/ה הקימו משפחה כלומר יש נכדים גם הורי הכלה/חתן שלכם גרושים חלקם הקימו משפחות חדשות לילדים יש ארבעה זוגות הורים, לנכדים גם סבבה, (לצורך הדיון, לא באמת) עולם חדש איך תהיה תורנות ארוחות …