thegoldenberg.com
מה עושה בחורה כועסת?
. . התעצבנתי ממש. ה ו א כמובן לא יודע, אין לו מושג. ובצדק. אין לו שום אפשרות בעולם לדעת, שלא נדבר על להבין. שום אפשרות. אבל אני פשוט עליתי באש עם טיעוני הלא הגיונים, ילדותיים ובעיקר לא מציאותיים. ע…