theglamourimage.com
Wishing you & your family a joyous, healthy & wealthy Year of Monkey.
猴年大吉 hóu nián dà jí Lots of luck for this Monkey year 恭贺新禧 gōng hè xīn xǐ Happy New Year 恭喜发财 gōng xǐ fā cái Happy and prosperous 心想事成 xīn xiǎng shì chéng May all your wishes come true 身体健康 shēn tǐ…