thegardendiary.com
IMG_2127
Petit Pink peeking through the fence. (OSO Easy Series)