thedalema.com
Failure of the Senses
I think Before I speak I feel Before I see I walk Before I crawl I jump Before I fall I dream Before I live I crash Before I skid I burn Before I warm I break Before I’m worn I think Before I speak…