theculturedmuse.com
Finding #Love over the Magpie Bridge
Xiān yún nòng qiăo, fēi xīng chuán hèn, yín hàn tiáo tiáo àn dù Jīn fēng yù lù yì xiāng féng, biàn shèng què rén jiān wú shù Róu qíng sì shuĭ, jiā qī rú mèng, rĕn gù què qiáo guī lù Liăng qíng ruò…