thebestedu.blog
1 กันยายน เป็นต้นไป วีซ่านักเรียนประเทศเยอรมนี จะต้องฝากเงินใน Blocked Account จำนวน €10,236 เพื่อประกอบการยื่นวีซ่า - เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
สำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลกลาง ประเทศเยอรมนี ได้เพิ่มจ … Continue reading 1 กันยายน เป็นต้นไป วีซ่านักเรียนประเทศเยอรมนี จะต้องฝากเงินใน Blocked Account จำนวน €10,236 เพื่อประกอบการยื่นวีซ่า